Zasady ochrony prywatności firmy Milliman


Gdy firma Milliman działa jako administrator danych

Firma Milliman, Inc. i jej spółki stowarzyszone i zależne (zwane dalej „Milliman”) bardzo poważnie traktują ochronę danych. Poniższe Zasady ochrony prywatności objaśniają zasady wykorzystania i ochrony danych osobowych udostępnianych nam przez osoby prywatne i klientów zamieszkujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii (zwanych dalej „Danymi osobowymi”). Milliman dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe podlegały niniejszym Zasadom ochrony prywatności, zgodnie z zawartym pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi porozumieniem Tarcza prywatności, z zawartym pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi porozumieniem Tarcza prywatności, z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej oraz wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Zbieranie danych

Dane zbiorcze

Tak jak wiele innych firm, Milliman monitoruje sposób, w jaki użytkownicy korzystają z jej witryn internetowych, poprzez zbieranie danych zbiorczych. W ramach tego procesu nie są zbierane żadne Dane osobowe. W typowym przypadku Milliman zbiera dane na temat liczby osób odwiedzających witrynę, dla każdej strony z osobna, a także nazwę domeny dostawcy usług internetowych odwiedzającego, z której pochodzi ruch. Dane te są wykorzystywane do poprawy użyteczności, wydajności i skuteczności witryny Milliman.

Jak zbieramy dane zbiorcze

W niektórych przypadkach Milliman może pobierać dane zbiorcze poprzez pliki cookie. „Cookie” to ciąg znaków tekstowych przesyłany przez serwer sieci Web Milliman do pliku cookie przeglądarki znajdującego się na dysku twardym odwiedzającego. Pliki cookie umożliwiają działanie witryn sieciowych lub poprawiają ich wydajność, dostarczając jednocześnie danych właścicielom witryny.

Witryna Milliman może korzystać z absolutnie niezbędnych plików cookies oraz z tych, które usprawniają jej działanie. Absolutnie niezbędne pliki cookie umożliwiają odwiedzającemu przechodzenie pomiędzy stronami witryny i korzystanie z jej funkcji. Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przez odwiedzającego przeglądarki. Pliki cookie służące poprawie wydajności pozwalają Milliman zbierać dane, w tym liczbę odwiedzających witrynę, skąd przychodzą oraz ile czasu spędzają na witrynie.

Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies i tym podobne, ale zapewnia też odwiedzającemu możliwość zmiany tych ustawień. Uniemożliwiając zapisywanie plików cookie, odwiedzający może utracić jednak dostęp do niektórych funkcji witryny.

Przetwarzanie danych osobowych

Możemy zbierać, przechowywać i w inny sposób przetwarzać Dane osobowe pracowników, kierownictwa, partnerów i innych przedstawicieli klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób (takie jak imię i nazwisko, wiek, data urodzenia, kraj zamieszkania, firmowy i prywatny adres e-mail, tytuł zawodowy i stanowisko, pracodawcę, zainteresowania zawodowe, prywatny i firmowy numer telefonu), które nawiązują relacje biznesowe z Milliman oraz które otrzymują od Milliman lub zwracają się do Milliman o informacje na temat produktów i usług. Milliman wykorzystuje te Dane osobowe do celów administrowania umowami, do aktywacji kont klientów i zarządzania nimi, do realizacji zamówień i odpowiadania na zapytania dotyczące produktów i usług Milliman, a także do zapewniania ofert i informacji (w sposób zgodny z prawem) na temat produktów, usług, ankiet oraz wydarzeń znajdujących się w ofercie Milliman lub uznanych przez Milliman za potencjalnie interesujące dla odbiorcy.

W wielu okolicznościach Milliman nie będzie zbierać ani przetwarzać Danych osobowych bez zgody ich właściciela. Milliman podejmie kroki, aby uzyskać wyraźną zgodę tam, gdzie jest to wymagane lub gdy zostanie to uznane za stosowne. W razie braku zgody nie należy korzystać ani kupować produktów ani usług Milliman; nie należy też podawać Milliman żadnych Danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, pisząc do Milliman na adres data.protection@milliman.com. Jeśli przekazali nam Państwo Dane osobowe innej osoby, to na Państwu spoczywa obowiązek upewnienia się, że ta osoba wyraziła na to wcześniej zgodę oraz że została poinformowana o tym, jak jej Dane osobowe będą przetwarzane przez Milliman.

Jeśli odwiedzający loguje się na witrynę, w celu uwierzytelnienia go Milliman może zbierać pewne dane, takie jak dane użytkownika, dane transakcyjne, dane sesji, adres IP oraz rozpoznawanie wzorca.

Bezpieczeństwo

Milliman przechowuje Dane osobowe na serwerze zabezpieczonym hasłem i strzeżonym przed nieautoryzowanym dostępem poprzez zaporę sieciową (ang. firewall). Milliman stosuje zasady bezpieczeństwa opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności Danych osobowych. Milliman podejmuje stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieautoryzowanym i bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych osobowych posiadanych i przetwarzanych przez Milliman. Jeśli Milliman przekazuje Dane osobowe stronie trzeciej, Milliman wymaga, aby taka strona trzecia dysponowała właściwymi technicznymi i organizacyjnymi środkami, które muszą być zgodne z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i mającymi zastosowanie przepisami.

Przechowywanie danych

Milliman przechowuje Dane osobowe tylko dopóki są one niezbędne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dopuszczony prawnie. Jeśli zgodzili się Państwo na przetwarzanie własnych Danych osobowych („wyrażenie zgody”), Milliman będzie zapisywać i przetwarzać Państwa Dane osobowe aż do cofnięcia przez Państwa zgody („wycofanie zgody”), chyba że Dane osobowe muszą być przechowywane ze względów administracyjnych, prawnych lub regulacyjnych, w ramach prawa do sprzeciwu, w którym to przypadku Milliman zachowa najmniejszą niezbędną liczbę Danych osobowych, wyłącznie na czas niezbędny do realizacji tych celów. Jeśli do Milliman nie dotrze wyrażenie zgody, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zrealizowaniu celu, w jakim zostały zebrane i przetworzone i gdy upłynie odpowiedni czas przechowywania dokumentacji i kopii zapasowych Danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na konkretną usługę elektroniczną lub otrzymywanie propozycji marketingowych, mogą się Państwo w dowolnej chwili wypisać się, korzystając z odpowiedniego odnośnika znajdującego się w tego typu wiadomościach lub wysyłając e-mail na adres: data.protection@milliman.com. Wypisanie się z usługi specjalnej lub otrzymywania informacji o produktach nie musi automatycznie zakończyć przetwarzania Państwa Danych osobowych, chyba że otrzymamy od Państwa wiadomość e-mail, w której znajdzie się takie żądanie. Wszelkie skargi na niezamawianie wiadomości marketingowe można przesyłać do Milliman na ten sam adres e-mail.

Pozostałe ujawnienia

Milliman może także ujawniać Dane osobowe i powiązane informacje w odpowiedzi na nakaz sądowy, orzeczenie sądu oraz inne nakazy prawne wydane przez organy publiczne, a także w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym i egzekwowaniem prawa. Milliman może zbierać i udostępniać Dane osobowe w celu prowadzenia dochodzenia i podejmowania działań związanych z łamaniem prawa, podejrzeniem oszustwa, naruszeniem Warunków użytkowania Milliman oraz innych określonych przepisami prawa.

Dzieci

Witryny, produkty i usługi Milliman nie są przeznaczone dla dzieci, a Milliman nie zbiera świadomie Danych osobowych dzieci. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że dziecko samowolnie dostarczyło Milliman swoje Dane osobowe, powinien skontaktować się z Milliman, pisząc na adres data.protection@milliman.com, a Milliman podejmie kroki w celu usunięcia wszelkich Danych osobowych dziecka.

Dostęp i zmiany

Zgodnie z wymogami prawnymi i zawieranymi przez nas umowami mogą Państwo skontaktować się z Milliman w dowolnym momencie, pisząc na adres data.protection@milliman.com, aby wystąpić o kopię posiadanych przez Milliman, a należących do Państwa Danych osobowych, a także aby zażądać modyfikacji, uaktualnienia lub usunięcia określonych Danych osobowych oraz aby złożyć skargę lub zażalenie dotyczące wykorzystania przez Milliman Państwa Danych osobowych. Nie ma technicznej możliwości zmiany lub usunięcia wszystkich rekordów danych przechowywanych przez Milliman w swoich systemach i niektóre Dane osobowe mogą pozostać w nieusuwalnej formie.

Odnośniki prowadzące do stron trzecich

Na witrynach Milliman mogą znajdować się odnośniki prowadzące do witryn podmiotów pozostających poza kontrolą Milliman i niepodlegających niniejszym Zasadom ochrony prywatności. Milliman nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, treści, za rzetelność, ani też za praktyki dotyczące ochrony prywatności innych witryn, produktów, usług ani dóbr, do których mogą się odnosić witryny Milliman.

Milliman zachęca użytkowników swoich witryn do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności zamieszczonymi na takich (i wszystkich) stronach.

Uaktualnienie Zasad

Milliman może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. Z związku z tym Milliman zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o okresowe sprawdzanie najnowszej ich wersji.

Spółki stowarzyszone i uprawnieni przedstawiciele stron trzecich

Wszystkie witryny, produkty i usługi Milliman zapewniane są we współpracy z Milliman, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie Dane osobowe mogą zostać udostępnione Milliman, Inc. lub innym podmiotom kontrolowanym wyłącznie lub częściowo przez Milliman, Inc., do celów centralizacji administracji, zarządzania systemami IT i praktyk bezpieczeństwa IT, a także do celów zapewniania informacji na temat produktów, usług i wydarzeń Milliman. Należy zwrócić uwagę, że Państwa Dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów, w których nie obowiązują identyczne zasady ochrony danych osobowych jak obowiązujące w Państwa kraju zamieszkania. Milliman zapewnia jednak, że wraz ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi będzie przetwarzać Dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

Wszelki transfer Danych osobowych podlega właściwym zabezpieczeniom zgodnym z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (decyzja w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych lub standardowe klauzule Komisji Europejskiej).

Milliman może także udostępniać Dane osobowe upoważnionym przedstawicielom strony trzeciej lub wykonawcom świadczącym usługi dla Milliman. Jeśli Milliman udostępnia Dane osobowe stronie trzeciej, Milliman wymaga, aby taka strona trzecia zgodziła się na przetwarzanie Danych osobowe w oparciu o instrukcje Milliman i zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

Tarcza prywatności

Milliman dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były traktowane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności oraz z zawartym pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi porozumieniem Tarcza prywatności (lub, w odpowiednich przypadkach, Tarczą prywatności pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi), administrowanymi przez Departamentu Handlu USA. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszych Zasad ochrony prywatności i zapisami Tarczy prywatności, zastosowanie mają zasady Tarczy prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat porozumienia Tarcza prywatności pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi lub pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, proszę odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/list.

Odpowiedzialność ponoszoną przez Milliman za Dane osobowe otrzymywane na mocy zapisów Tarczy prywatności i za przekazywanie ich stronom trzecim opisano w zasadach Tarczy prywatności. W szczególności Milliman ponosi odpowiedzialność na mocy zasad Tarczy prywatności w przypadku, gdy strony trzecie zatrudnione przez Milliman przetwarzają Dane osobowe w sposób niezgodny z zasadami Tarczy prywatności, chyba że Milliman udowodni, że nie odpowiada za zdarzenie, które wyrządziło szkodę.

Ponadto spółka Milliman, Inc. podpisała umowy o ochronie danych osobowych ze swoimi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi działającymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oparte na standardowych klauzulach umownych UE wydanych przez Komisję Europejską („standardowe klauzule umowne UE”).

Jak wyjaśniono w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować”, Milliman zachęca wszystkie osoby do kontaktu się z nami w przypadku skarg dotyczących zagadnień związanych z Tarczą prywatności (lub ogólnie z ochroną prywatności). Prawo do dostępu, poprawienia , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osób prywatnych zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii można egzekwować na warunkach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, pisząc do Milliman na adres: data.protection@milliman.com. Co więcej, takie osoby te będą miały prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

Jak się z nami skontaktować

Milliman chętnie zapoznaje się z Państwa uwagami i pytaniami dotyczącymi Zasad ochrony prywatności. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny chcą się Państwo z nami skontaktować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres (data.protection@milliman.com). Skargi zostaną przeanalizowane wewnętrznie zgodnie z obowiązującymi w Milliman procedurami rozpatrywania skarg.

Jeśli zamieszkują Państwo na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i składają Państwo skargę dotyczącą postępowania z Państwa Danymi osobowymi w kontekście zawartego między UE i USA lub pomiędzy Szwajcarią i USA porozumienia Tarcza prywatności, a podejmowane przez Państwa starania w celu rozwiązania problemu wewnętrznie przez Milliman są nieskuteczne, skargę można złożyć do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (http://www.adr.org/), która została wybrana jako niezależny podmiot rozpatrywania skarg i sporów dotyczących postępowania z Danymi osobowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i przeniesionymi na teren Stanów Zjednoczonych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Pod pewnymi warunkami, po wyczerpaniu innych procedur rozpatrywania sporów mogą być Państwo uprawnieni do wystąpienia o wiążący arbitraż poprzez panel Tarczy prywatności. Milliman podlega Federalnej Komisji Handlu USA (ang. U.S. Federal Trade Commission) w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.