Skip to main content

Whistleblower reporting program

View Polish translation


Milliman is committed to ethical and legal business conduct and supports a working environment that promotes ongoing and open communication among management, staff and business partners without fear of retaliation or reprisal.

The whistleblower reporting program is available for reporting by persons who acquired information on breaches in a work-related context involving Milliman, i.e., Milliman’s current or former employees, applicants, shareholders, members of the administrative, management or supervisory body, non-executive members, volunteers, self-employed, paid and unpaid trainees, and for any person working under the supervision and direction of Milliman’s contractors, subcontractors or suppliers (“Informants”).

Click here to access Milliman’s whistleblower reporting site.

After a submission is made to the whistleblower reporting system, Milliman will investigate concerns as appropriate and may ask questions of the Informant when needed for clarification and additional information. Corrective action will be taken if Milliman concludes it is warranted.

Milliman is committed to protecting the personal information of Informants. Explanations on how Milliman handles personal information are available here.


Firma Milliman zobowiązuje się do etycznego i zgodnego z prawem postępowania w biznesie i wspiera środowisko pracy, które bez obawy przed odwetem lub represjami promuje stałą i otwartą wymianę informacji między kadrą kierowniczą, personelem i partnerami biznesowymi.

Program zgłaszania naruszeń dotyczy osób, które uzyskały informacje o naruszeniach w kontekście związanym z pracą w firmie Milliman, tj. obecnych lub byłych pracowników firmy Milliman, kandydatów do pracy, akcjonariuszy, członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, członków niewykonawczych (ang. non-executive members), wolontariuszy, osób samozatrudnionych, płatnych lub niepłatnych stażystów oraz wszelkich osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców lub dostawców firmy Milliman ("Informatorzy").

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę firmy Milliman zgłaszania nieprawidłowości.

Po przesłaniu zgłoszenia w systemie zgłaszania przez sygnalistów, firma Milliman w odpowiedni sposób zbada sprawę i może zadać pytania Informatorowi w celu uzyskania wyjaśnień i dodatkowych informacji. Jeśli firma Milliman uzna, że jest to uzasadnione, zostaną podjęte działania naprawcze.

Firma Milliman zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Informatorów. Informacje dotyczące sposobu obchodzenia się z danymi osobowymi przez Milliman, są dostępne tutaj.

Contact us

We’re here to help you break through complex challenges and achieve next-level success.

Contact us

We’re here to help you break through complex challenges and achieve next-level success.

popup image